اوقات شرعی
تقویم لیگ

تقویم مسابقات شطرنج لیگ دسته یک استان گلستان --> نیمه فصل دوم

میز بان

بعد ازظهر ها ساعت 14:30

صبح ها ساعت  9:30

تاریخ دور مسابقات

 

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه  10/9 /91

دورهای

هشتم  

و نهم

 

تیم

نیک سام گرگان

 

لبنیات دهکده

پیشکسوتان گرگان  

نیک سام گرگان

کویر سازه کتول

پویا گرگان

بانک ملی استان

بهمن کلاله

تربیت بدنی بندر ترکمن

کویر سازه کتول

تربیت بدنی بندر ترکمن

بهمن کلاله

بانک ملی استان

لبنیان دهکده

نیک سام

پیشکسوتان گرگان

پویا گرگان

 

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه8/10/91

دور دهم

ویازدهم

 

تیم لبنیات دهکده

لبنیات دهکده

نیک سام گرگان

کویر سازه کتول

تربیت بدنی بندر ترکمن

پیشکسوتان گرگان

پویا گرگان

بانک ملی استان

بهمن کلاله

تربیت بدنی بندر ترکمن

بهمن کلاله

نیک سام گرگان

پویا گرگان

لبنیات دهکده

کویر سازه کتول

بانک ملی استان

پیشکسوتان گرگان

تربیت بدنی

بندر ترکمن

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه29/10/91

دورهای

دوازدهم

و سیزدهم

لبنیات دهکده

کویر سازه کتول

تربیت بدنی بندر ترکمن

بهمن کلاله 

نیک سام

پیشکسوتان گرگان

پویا گرگان

بانک ملی استان

بهمن کلاله

بانک ملی استان

پویا گرگان

پیشکسوتان گرگان 

لبنیات دهکده

بندر ترکمن

کویر سازه کتول

نیک سام

پیشکسوتان گرگان

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه4/12/91

دور چهار دهم

پایان مسابقات

و مراسم اختتامیه

--------

--------

--------

-------

------

------

-------

-------

بانک ملی استان

پویا گرگان

پیشکسوتان گرگان

نیک سام گرگان

لبنیات دهکده

بهمن کلاله

بندر ترکمن

کویر سازه کتول

********************************************************

تقویم مسابقات شطرنج لیگ برتراستان گلستان--> نیمه فصل دوم

میز بان

بعد ازظهر ها ساعت 30/2

صبح ها ساعت 30/9

تاریخ دور مسابقات

هیئت شطرنج

 علی آباد

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه  10-9-91

دورهای

هشتم  

و نهم

 

بندر ترکمن

رامیان

فردوسی گرگان

آپادانا بندر گز 

شیدا بهپوش

سبز دشت گنبد

بانک رفاه استان

هئیت شطرنج علی آباد 

 آپادانا بندر گز

هئیت شطرنج علی آباد

بانک رفاه استان

سبز دشت گنبد 

بندر ترکمن

فردوسی گرگان

رامیان

شیدا بهپوش 

 

سبز دشت گنبد

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه  8 -10-91

دور دهم

ویازدهم

 

زمین پاک بندر ترکمن

فردوسی گرگان

آپادانا بندر گز

هیئت شطرنج علی آباد

 

رامیان

شیدا بهپوش

سبز دشت گنبد

بانک رفاه استان 

هئیت شطرنج علی آباد

بانک رفاه استان

سبز دشت گنبد

شیدا بهپوش

بندر ترکمن

آپادانا بندر گز

فردوسی گرگان

رامیان

 

تیم زمین پاک

بندر ترکمن

 

سیاه

سفید

سیاه

سفید

جمعه- 29-10-1391

دورهای

دوازدهم  

و سیزدهم

 

بندر ترکمن

آپادانا بندر گز  

هیئت شطرنج علی آباد

بانک رفاه استان

فردوسی گرگان

رامیان

شیدا بهپوش

 لبنیا ت سبز دشت 

 با نک رفاه استان

 لبنیات سبز دشت

شیدا بهپوش

رامیان   

بندر ترکمن

علی آباد

آپادانا بندر گز

فردوسی گرگان

 

تیم شیدا بهپوش

 

 

سیاه

سفید

جمعه 4-12- 1391

دور چهاردهم

پایان مسابقات و

  مراسم اختتامیه

 

مراسم اختتامیه و

توزیع جوائز

 لبنیات سبز دشت   

شیدا بهپوش

رامیان

فردوسی گرگان

بندر ترکمن

بانک رفاه استان

علی آباد

آپادانا بندر گز  

 

 

 

بازديد : 3759 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : تقویم لیگ برتر لیگ دسته یک